Overtræder persondataloven

Overtræder persondataloven

Fra Behandl Os Ordentligt startede i 2010 og til dato er der et bevis på at inden for et område har hverken kommuner eller regioner ændret sig og det er når det drejer sig om samtykkeerklæringer. Det er jo utroligt at selv om landet har fået nye love og her især persondataloven som skulle være med til at beskytte borgerne, så fortsætte både kommuner og regioner med at sende denne slags samtykkeerklæringer ud til borgerne selv om det ikke er tilladt jf. loven.

Det kan undre os at fremsendelsen af samtykkeerklæringer til borgerne uanset om der er tale om en ydelse eller en sygdom, så mener det offentlige at den slags borgere er villige til at skrive under på samtykkeerklæringer som ingen oplysninger indeholder vedr. hvad det er borgeren skriver under på.

Derfor er det meget vigtigt at når du bliver bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, at denne indeholder nøje oplysninger om hvad den skal bruges til, hvornår og ikke mindst hvem oplysninger hentes fra og deles med. Hvis du underskriver en samtykkeerklæring som ikke er tydelig, så er det jo det samme som du skriver under på et blankt papir og modtageren kan så bruge din underskrift til hvad denne ønsker.

Behandl Os Ordentligt vil endnu en gang oplyse alle borgere om at de ”ikke” skal skrive under på noget som de ikke ved præcis hvad er eller forstår. Det står der tydeligt i loven om Information og samtykke §1 når der er tale om sundhedssystemet. Når der er tale om kommuner så er det lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som er gældende og databeskyttelsesloven.

Ifølge ankestyrelsen så er der følgende oplysninger:

En kommune kan kun få visse oplysninger når der foreligger en samtykkeerklæring jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11a, stk. 1.

Dog er der jo også pligter for en borger til at være behjælpelig med at få sagen belyst jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk. 2

Her kan læses helt præcis hvad et samtykke er og hvilke andre krav der er til et samtykke jf. databeskyttelsesforordningen
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Behandl Os Ordentligt anbefaler man læser datatilsynets forklaring på samtykkeerklæring og har du spørgsmål til denne er du velkommen til at kontakte os for nærmere information