Nyhedslinks maj 2019

Kort link

Fra 1. april 2019 flytter sager som fx børnebidrag, ægtefællebidrag, samvær, navne eller udenlandsk forældremyndighed over i Familiehuset og behandles der.

De sager som Ankestyrelsen ikke har nået at føre færdige inden den 1. april 2019 bliver sendt videre til Familiehuset

Læs mere på ast.dk

Ny lov er trådt i kraft den 1. januar 2019 og dermed er Livstestamente blevet ændret til Behandlingstestamente.

Ved den nye lov kan du undgå at dit liv forlænges mod din vilje, når det drejer sig om

  • Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
  • Hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk og mentalt.
  • Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

_____________              _______________         ______________         ___________________

Ankestyrelsens principafgørelse 18-19om sygedagpenge – forlængelse – behov for afklaring af arbejdsevnen – uafklaret helbredstilstand
Der er brugt dette link:

Ankestyrelsens principafgørelse 19-19om formue – kapitalpensioner – tilbagekøbsret – delvist tilbagekøb – vejledning – realudligning
Der er brugt dette link: 

Ankestyrelsens principafgørelse 20-19 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – integrationsydelse – indtægter – fradrag – undtagelser – indtægtens art – tilhørsforhold – goder – forsørgelse – fælles husførelse – fejludbetalte midler
Der er brugt dette link:

Ankestyrelsens principafgørelse 21-19om kontanthjælp – uddannelseshjælp – integrationsydelse – dobbeltforsørgelse – SU – påbegyndt uddannelse – tilbagebetaling – tilsidesat oplysningspligt – vejledning – mod bedre vidende
Der er brugt dette link:

Ankestyrelsens principafgørelse 22-19om hjælp efter aktivloven – tilbagebetaling – uberettiget modtaget hjælp – oplysningspligt – oplysningspligtens indtræden – mod bedre vidende – SU
Der er brugt dette link:

Ankestyrelsens principafgørelse 23-19om arbejdsskade – ændret forklaring – bevisvurdering – ulykke – erhvervssygdom
Der er brugt dette link: 

Link til lejeloven

Tidsbegrænset lejeaftale

Der er lejekontrakter som har tidsbegrænset lejeaftaler og andre ubegrænset tid for leje. Det mest normale er ubegrænset tid for leje, men hvor der skal ligge en opsigelse af lejemålet før en lejeaftale kan opsiges.

Der imod er der fastsat et tidspunkt for ophør af lejetale, når man indgår i en tidsbegrænset lejeaftale. Dog er det ikke altid det er lovligt for udlejer at lave en sådan tidsbegrænset lejeaftale.

Hvis der opstår tvister omkring det om en aftale er ulovlig når der er indgået en tidsbegrænset aftale, så skal denne afgøres i Boligretten og her vil man gå ud fra Lejelovens § 80, stk.  3.

Der skal være tilsktrækkelig begrundet beviser fra udlejer oom at lejeaftalen overholder Lejelovens § 80, stk. 3. Desværre har en lejer ikke krav på inden underskrivelsen at få udleveret grunden til at en lejeaftale er tidsbegrænset.

Tidsbegrænsede lejeaftaler har været brug når en udlejer skulle sælge sin egendom eller ejendommen skulle rives ned. Der er heller ingen fast længe på tidsbegrænset lejeaftale, så perioden aftales og bestemmes af udlejer.

For at udlejer kan lave en tidsbegrænset lejeaftale, så skal lejer have en tilstrækkelig begrundelse af udlejer og her er det nok at udlejer fx siger at lejemålet er tidsbegrænset pga. nedrivning, salg osv.

En tidsbegrænset lejeaftale skal ske ved ingåelse af en lejeaftale og ikke efter der er indgået en lejeaftale uden tidsbegrænsning som kræver en opsigelse af lejemål

Loven her

Info om lejeloven her 

Lov ændringer vedtaget

Måling af elevers trivsel i folkeskolen, de gymnasialeuddannelser og erhvervsuddannelser er vedtaget lov ændringer og som træder i kraft den 6. maj 2019
Læs lov ændringen her
Link som er blevet brugt: 

Ændring i loven om at private virksomheder som tilbyder høreapparater til borgerne er forpligtiget til at give oplysninger om hvilke høreapparat bprgeren kan få uden at skulle have penge op af lommen og hvad borgeren selv skal betale, når borgeren vælger en privat virksomhed. Træder i kraft den 1. juli 2019
Læs lov ændringen her
Link som er blevet brugt:

Kommunerne skal nu tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle enlige når de fylder 70 år. Tidligere lov om hjemmebesøg har følgende ændringer:
§ 79 a, stk. 1, ændres »80 år« til: »82 år
§ 79 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »79 år« til: »81 år«
Træder i kraft den 1. juli 2019
Læs lov ændringen her
Link som er blevet brugt: 

En borger kan afvise at modtage behandling foretaget af enlæge i form af operation eller lægeordineret medicin ellerlægebehandling af tilsvarende indgribende karakter. En sådan afvisning kan ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af ret til ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, førtidspension, pension eller fleksjob og kan heller ikke tillægges betydning ved vurderingen af en person fortsat har ret til overnnævnte ydelser.
Det vil hermed sige at forsøgsordningen træder permanent i kraft den 1. juli 2019
Læs lov ændringen her
Lov som er blevet brugt: