Nyhedslinks januar 2019

Korte link

Arbejdsgiver kan gå ret til de sygedagpenge lønmodtageren skulle have haft ret til at få udbetalt af kommunen. Se hvordan i principafgørelsen 53-18
Læs mere

En ægtefælle som modtager arbejdsløshedsdagpenge og som er gift med en ægtefælle som modtager kontakthjælp er den på arbejdsløshedsdagpenge omfattet af det skærpede arbejdskrav i den tid, hvor en ægtefællen har ret til supplerende hjælp. Læs principafgørelsen 54-18
Læs mere

Modregnes fri bil og telefon i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelsen. Det finder du ud af i principafgørelsen 55-18

Læs mere

Paning af handicapped eller døende i hjemmet gives der mulighed for ifølge serviceloven. Læs principafgørelsen 56-18 og Serviceloven
Læs mere
Læs mere

Særlig boligstøtte til høje boligudgifter skal opfylde betingernde ifølge aktivlovens § 11. Læs principafgørelsen 57-18

Læs mere

Principafgørelsen 58-12, her er tale om ressourceforløb og førtidspension, men også på hvad dokumentationskravene og udviklingsperspektiv der skal være stede.
Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste når du er selvstændig og har et barn under 18 år som er syg. Principafgørelsen 59-18
Læs mere

En kommune skal tilbyde (borger er ikke tvunget til at takker ja tak til dette tilbud) en handleplan ifølge serviceloven til voksne borgere som har en betydelig nedsat funktionsevne. Principafgørelse 60-18
Læs mere

Omhandler sygedagpenge og ophør af disse og tilbagebetalind. Læs principafgørelsen 61-18
Læs mere

Sygedagpenge og beregningen af revurderingstidspunktet. Principafgørelse 62-18
Læs mere

Sygefravær efter revurderingstidspunktet og indflydelse af dette. Principafgørelsen 63-18
Læs mere

Forskelsbehandling af handicapped

Hvornår er der tale om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet når man er handicapped

I denne forbindelse har Ligestillingsnævnet truffet en afgørelse ud fra sager som har været behandlet

  • EU-Domstolen
  • De nationale domstole
  • Ligestillingsnævnet

Ligestillingsnævnet har brugt følgende 3 vurderinger:

  • Om forskelsbehandlingen af en handicapped høre under forskelsbehandlingsloven
  • Om handicappet er tillagt vægt i sagen
  • Har arbejdsgiver kunne bevise, at der ikke er tale om en ulovlig forskelsbehandling

I ligestillingsnævnets artikel står der beskrevet hvad et handicap er og hvornår der er tale om en formodet forskelsbehandling mm.

Læs hele artiklen her

Sygedagpenge og forældelsesfrist

Højesteretsdom har afsgt dom i sag om sygedagpenge og dermed er praksis ændring hos kommune og ankestyrelsen.

Sygedagpenge kan ikke standses før der er truffet en gyldig afgørelse jf. sygedagpengelovens § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 1

Det vil hermed sige at din kommune skal tage din sag op til ny vurdering. Kommunerne har fået besked, men har nu vist sisg at nogle kommuner beder borgerne selv om at henvende sig, hvis de mener deres sag skal genvurderes.

Behandl os ordentligt kan godt være betænkelige om kommunerne finder alle sagerne, da det jo er en ekstra udgift for kommunen, så vi opfordre folk selv til at kontakte deres kommune og at se om deres sag høre under de afviste sager om forlænget sygedagpenge eller hvor dagpenge er stoppet før tid.

Ligeledes kan der kun opfordres til at sager som afvises eller genvurderes klages over, så det er ankestyrelsen i sidste ende som tager afgørelsen.

Læs hele ankestyrelses principafgørelse 75-15 eller spørg Behandl os ordentligt

Læs mere

Forældelse i forhold til principafgørelsen 75-15

Der står noget om forældelse i principafgørelse 75-15 (se ovenfor), men det gør der også i principafgørelsen 24-16

Læs mere

Ankestyrelsens artikler den 13-12-2018 forklare nærmere om forældelse vedr. sygedagpenge. Læs mere

Når der er tale om løbende udbetaling af sygedagpenge er forældelsesfristen 3 år. Det er altid op til kommunen at vurderer om forældelsesfristen har været afbrudt eller susspenderet.

Det er også altid borgeren selv om har ansvaret for at gøre krav gældende overfor kommunen.

Forældelsesloven område:
Jf. § 1.Fordringer på penge eller andre ydelser forældes efter reglerne i denne lov, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov.

Læs mere

Efter at en borger har gjort krav gældende, så vil kommunen se på om kravet kan være forældet. Det vil sige om det er suspension af forældelsesfristen. Der ses på hvornår