Modregning i offentlig ydelse (Legater-Fonde)

Indimellem står vi overfor at have brug for flere penge end hvad det er os muligt at spare sammen og derfor er det oplagt at søge legater og fonde om midler.

Samtidig dukker spørgsmålene op vedr. skat og modregning i ens offentlige ydelse. Så inden du søger bør du vide følgende.

Det korte svar
Hvis legat eller fonds midler indgår under Lov om aktiv socialpolitik § 33 og Ligningsloven § 7, så vil der ikke skulle betales skat og pengene kan ikke modregnes i den offentlige ydelse.

Hvilke offentlige ydelser er der tale om
Det er de ydelser som hører under Lov om aktiv socialpolitik.
Vedr. beskatning
Når du søger om midler skal du sikre dig at legatet eller fonden uddeler midler som er skattefrie. Midlerne er skattefrie for ansøger, hvis legatet eller fonden er fritaget jf. Ligningsloven § 7, nr. 6. Skattefrie er disse midler for modtager jf. Ligningsloven § 7, nr. 22
Kopi af ligningsloven § 7, nr. 6 og § 7, nr. 22
6) Legater, der udbetales fra en fond, stiftelse, forening m.v. til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af opholdet får fysiske eller psykiske skader, samt legater, der ydes til de pågældendes pårørende, hvis den udsendte er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med opholdet.

22) Ydelser til en person fra en fond, stiftelse, forening m.v., som er godkendt af told- og skatteforvaltningen, og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Ydelser fra en fond m.v., der overstiger 10.000 kr. inden for et kalenderår, medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af værdien, der overstiger 10.000 kr. Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de fonde, stiftelser, foreninger m.v., som er blevet godkendt. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte en frist for, hvornår en ansøgning m.v. om godkendelse senest skal være modtaget, for at fonden, stiftelsen, foreningen m.v. kan optages på listen for det pågældende år.
Vedr. modregning i offentlig ydelse
I Lov om aktiv socialpolitik § 33er der skrevet følgende: Legater, der er fritaget for beskatning efter Ligningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. Ligningslovens § 7, nr. 22.
Det vil dermed sige at midler som holder sig under 10.000 kr. og som er skattefrie for ansøger bliver ikke modregnet i den offentlige ydelse.

Medtages midlerne som formue
Der skal ses bort fra midler som er modtaget fra legater og fonde og som er fritaget for beskatning efter ligningsloven § 7, nr. 6 og nr. 22 jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 6