Nyheds links september

Ankestyrelsens principafgørelser

Opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse
Læs principafgørelse 27-19

Kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv
Læs principafgørelse 28-19

Personlig assistance til handicappede i erhverv skal vurderes ud fra tidsforbruget til de opgaver, der er behov for assistance til
Læs principafgørelse 29-19

Hvornår skal en arbejdsgiver anmelde medarbejderens sygefravær til kommunen
Læs principafgørelse 30-19

Har en sygemeldt ret til at få sygedagpenge under ferie
Læs principafgørelse 31-19

Principafgørelse 32-19 er kasseret den 25. juni 2019og er erstattet med principafgørelse 36-19

Efter serviceloven skal kommunen tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Læs principafgørelse 33-19

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.
Læs principafgørelse 34-19

Indtægter fradrages i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, uanset hvordan de behandles skattemæssigt
Læs principafgørelse 35-19

Sikrede er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeloven, når en skade opstår under en tjenesterejse
Læs principafgørelse 36-19

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.
Læs principafgørelse 37-19

En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om revalidering
Læs principafgørelse 38-19

Løn medfører fradrag i fleksløntilskuddet
Læs principafgørelse 39-19

Praksis om støtte til el-køretøjer, trehjulede knallerter og cykler til brug for transport i nærområdet efter servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og forbrugsgoder
Læs principafgørelse 40-19

Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen
Læs principafgørelse 41-19

Ligebehandlingsnævnet

Mand med fleksjobbevilling fik afslag om job i fleksjob. Manden fik medhold i klagen
Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Domme som er afsagt (Ligestillingsnævnet)

En sag vedr. opsagt fra et fleksjob endte med en dom
læs hele dommen

Landsretten stadfæster byrettens dom om erstatning vedr. fyring af lærer

Læs hele dommen

Separation eller skilsmisse

Står I overfor at skulle skilles eller separeres, så er der jo ingen forskel som sådan i det, da i fra det øjeblik I indgiver ansøgning om dette betragtes i ikke mere som værende gift.

Dog er der altid noget som man skal tage højde for i den slag situationer som fx bodeling, formue og børn mm.

Det kan være svært at have et overblik i en sådan situation og jo flere værdier der er jo svære, er det og især når der er fælles børn under 18 år.

Derfor er det meget vigtigt man ikke starter med at lave aftaler og deler bo eller formue som bankkonti og andet. En deling hedder ½ om ½ og en sådan deling kan være svær når man bare vil videre med sit liv.

Så rådet er at man ikke indgår hverken mundtlige som skriftlige aftaler før alle aftaler om hele delingen er på plads. Det er nemt i en presset situation at indgå aftaler som når du når længere hen i delingen opdager ikke er det rigtige du har gjort og så er det for sent.

Deling af individuel eller samlede formue kan være svær at overskue, så derfor vil det være godt at søge vejledning om hvordan man deler formuer lige.

Ejerbolig, pensioner, pensionskompensationer, særeje, fælles virksomhed og opgørelsen af virksomhed er nok noget som kan være svært at overskue i en skilsmisse periode, så derfor vil det være det bedste at få en advokat eller anden erfaren person ind over.

Spørgsmålet om fælles børns hensyn, hvad angår fremtidig bopæl, samvær, børnepenge og alt andet som vedr. jeres fælles barn/børn kan være meget følelsesmæssigt belastigende for begge parter. Tænk her på hensynet til børnene og ikke jer selv og få lavet nogle klare aftaler men dog ikke langtrækkende aftaler som kan få konsekvenser for dine børn og dig.