Fondsansøgninger forlanger samarbejde mellem kommune, virksomhed og forening

Behandl os ordentligt siger.

Det er utroligt at man hele tid skal høre om fonde midler der kunkan søges i samarbejde med virksomheder og kommunen, men hvorfor og hvad går et samarbejde ud på og måske det som er vigtigst hvor meget kommer en virksomhed eller kommune til at bestemme i foreningens/organisationens frivillige arbejde, så det frivillige ikke mere er drivkraften, men det kommer mere til at virke som en arbejdsplads, hvor udgangspunktet er en forlænget arm til virksomhedens eller kommunens interesser.

Kikker vi bare lidt tilbage i tiden søgte de frivillige i foreninger fonde og lavede frivillige aktiviteter til gavn for borgerne og evt. kunne hjælpe borgerne i form af en hobby/interesse eller som en selvhjælpsgruppe. Det vil sige der er tale om frivillige aktiviteter som er lavet og udført af frivillige som er til gavn for borgerne. Der kan også være tale om humanitært og socialt frivilligt arbejde som gavner den som har det svært økonomisk eller social hjælp som fx selvhjælpsgruppe måske efter eller under en svær sygdom. Alt sammen på frivillig basis dvs. det er mennesker der hjælper andre borgere uden for egen familie og vennekreds som loven foreskriver som betegnelsen, hvad der er frivilligt.

I dag har virksomheder og kommunen snablen godt og grundigt ned i fondenes pengekasser. I dag vil de fleste fonde helst have at virksomheder, kommune og foreninger som samarbejder

Set fra foreningernes side er det noget forbandede svineri og så har vi ikke lagt fingre imellem. Mange foreninger kommer i klemme og vil derfor sige at der bliver færre og færre fonde som kan søges af foreninger fordi de ikke kan komme til at samarbejde med fx med en kommune. Årsagen kan være at foreningen gerne vil forblive frivillig og ikke indvikles i kommunens planer og strategier og dermed føle at der ikke mere er tale om frivilligt arbejde. Den anden årsag som kan være til foreningen, ikke kan søge er at ingen kommune vil indgå et samarbejde med foreningen (her er det kommunen som fra start sætter krav for samarbejdet) og dermed er det kommunerne som bestemmer hvem der kan søge midler og til hvad, når foreningen ønsker at søge midler. Er og kan det være rigtigt at det frivillige arbejde skal være en del af virksomhedernes eller kommunernes interesser.

Skal de frivillige ikke forblive frivillige og selv bestemme

Skal de frivillige være den gratis arbejdskraft til virksomheder eller kommuner

Kommunerne har virkelig fået øjnene op for frivilligt arbejde i ældreplejen i samarbejde med større organisationer, her bliver søgt fonds midler, hvor de store organisationer af masser af ældre frivillige som efterlønner og pensionister, som så skal arbejde gratis for at hjælpe deres egen gruppe af ældre der enten er slidt op eller ramt af erhvervssygdomme, det er så usmageligt at det er til at blive dårligt at!!!!!

Man nedlægger samtidig offentlige arbejdspladser på plejehjemmene som skubber ud i arbejdsløshed og dermed ud af samfundet, da de fleste som ryger ud, er ældre medarbejdere. Når det gælder ældre, vil man vist gerne køre efter fodre hund med egen hale model…

Hvis vi ser bort fra fyringerne som er slemme nok, så vil der også komme det problem at de ældre i større og større grad skal passes af ufaglært frivillige som ikke har lært at takle beboere med demens eller andre hårdt sygdomsramte beboere. Hvordan ser man disse frivillige skal kunne vide at passe på sig selv fx som at blive overfaldet eller truet af en beboer. Der kan også ”bare” være tale om en frivillig som ikke kan hjælpe en beboer og som så falder, hvor lægger man så ansvaret. Der er alenlang liste over spørgsmål lige fra om der holdes øje med om beboerne spiser, får nok at drikke, kan sove og om de i det hele taget får den pleje de bør og skal have jf. gældende lovgivning. Hvem har ansvaret når flertallet af dem som er på et plejehjem, er frivillige.

Behandl os ordentligt ser også at flere og flere større fonde deler penge ud til kommunernes ”projekter” overfor handicappede her også psykisk syge, børn og unge og for det ikke skal være løgn også i hvordan man får folk i arbejde. Er samfundet ved at ikke kunne overleve eller yde den pleje og pasning jf. gældende lovgivning uden midler fra fonde. Behandl os ordentligt håber på at der er journalister eller andre som vil undersøge hvor egentlig de penge fra fondene går hen. For når man søger fonde til drift og ansættelse af personale, så ser der nogle gange ud som om kommunerne giver ansatte fri fra deres job for at blive ansat for fondens penge for så igen at ansættes af kommunen efter projektets stop. Hvis der frigives arbejdskraft, så må der også være besparelser i kommunen ved at disse ikke skal have løn af kommunen i det antal måneder, men men lad os se fakta over dette.

Man skulle tro at det er politikere der sidder i fondenes bestyrelser eller fondenes bestyrelsesmedlemmer har en liberal holdning til det humanitære og sociale område.

Et er sikkert fortsætter dette, så er der snart ikke mere som reelt er frivilligt som loven for frivilligt arbejde beskriver og så må loven laves om. På denne måde vil det såkaldte frivillige arbejde uddø for folk vil ikke på længere sigt arbejde på tid og være underlagt arbejdsskemaer for så kan de lige så godt få et job og få løn for det.

Den ideelle løsning

(Kommunens kompetenceudviklingsplan blev udarbejdet i efteråret 2013 i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, skolelederne, MED-udvalg og skolebestyrelser. Arbejdet foregik inden for rammerne af de politisk fastsatte kommunale mål. Men det var ude på skolerne, målene skulle omdannes til en konkret handlingsplan for efteruddannelse i de kommende år, understreger skolechef Vibeke Skou Hansen. “Det endelige resultat var en ambitiøs plan, hvor vi beskrev den ideelle løsning for kompetenceudviklingen. Bagefter ville vi så være nødt til at være realistiske omkring, hvordan vi kunne gennemføre den”, siger skolechefen.

Med A.P. Møller Fondens bevillinger træder Morsø Kommune to skridt nærmere den folkeskole, Vibeke Skou Hansen ser for sig i fremtiden. Hun ser dog stadig kompetenceudviklingsindsatsen som ét hele, hvor alle elementer skal i hus for at sikre optimal læring og trivsel for eleverne.

Med kompetenceudviklingen som udgangspunkt var det enkelt at udarbejde ansøgningerne til Fonden.

Vi vidste, hvad vi skulle nå, og hvad der skulle til for at nå det. Så alt lå jo klar, da der opstod mulighed for at søge,”siger Vibeke Skou Hansen.

Nu glæder hun sig over, at de kan komme i hus med planen, før de havde turdet håbe. Sideløbende med de to forløb, Morsø Kommune har fået støtte til, vil kommunen gennemføre diplomuddannelser for ledere. Der bliver også afholdt efteruddannelse i teamsamarbejde og integration af it i undervisningen).

(Kilde: A.P. Møller Fonden)

Udvikling af kommunerne

(Formålet med konferencen er at understøtte frivillige sociale foreninger og lokale ildsjæle i deres arbejde – som også bidrager til udvikling af kommunerne. Desuden er der et ønske om, at facilitere et møde mellem de mange foreninger, NGO’er, fonde og kommuner og på den baggrund skabe grobund for fremtidige samarbejder/partnerskaber og sammenskabelsesprojekter).
(Kilde: Kolding Kommune)

Læs mere middelfart.dk

Læs mere fonde.dk