Ankestyrelsens principafgørelse 102-19 om almenboligloven – godkendelse af lejemål

Behandl os ordentligt siger:

Alle historier starter med ”der var engang” det tror vi også denne artikel skal starte med sådan fordi hvis man ikke lige vidste bedre vil man tro det var en historie

Tilbage i tiden byggede man alment boligbyggeri fordi der skulle være en blanding af boliger for alle samfundets folkeslag, det mente man på daværende tidspunkt var det bedste at der fandtes mangfoldighed inden for boliger. Ved at oprette almennyttige boligselskaber blev der indført beboerdemokrati, så der blev foretaget demokratiske afgørelser helt nede fra den enkeltes ønsker til bolig og boligområdet og op igennem til øverste ledelse af boligselskabet.

Det startede med at politikerne i Folketinget blev enige om en ”ghettoplan” som skulle implementeres i flere love, da ghettoplanen spreder sig over flere love. Planen har medført at Lov om almene boliger m.v. er ændret markant og dermed få indflydelse på rigtig mange mennesker som ikke har råd til at flytte eller indflytte i mange af de almennyttige boliger som netop er beregnet for dem som ikke kan betale den høje husleje.

Under lovens kapitel 4 vedr. udlejning og anvisning m.v. vil du kunne se hvor meget indflydelse kommunerne har fået. Altså § 51 til § 64. Her står alt om den magt kommunerne har fået til at anvise og især pålægge boligselskaberne om at afvise ansøgere til boliger. Det drejer sig om familiebolig altså ganske almindelige lejeboliger til borgerne. Ligeledes drejer det sig om ungdomsboliger, handicapboliger og ældreboliger. Sjovt nok er der endnu ikke kommet et udspil om en ”elite ghettoplan” for i Gentofte o København.

Ifølge loven kan en kommune nu bestemme at kommunens kommunalbestyrelse skal godkende hver enkelt boligansøgning til et lejemål i almennyttigt boligselskab. Det vil dermed sige at kommunalbestyrelsen nu bestemmer hvem der skal bo i hvilken almennyttig bolig. Dermed er borgernes ret til at vælge en ønsket bolig fjernet. Det vil kun være borgere som en vis kapital eller indtægt som frit kan vælge hvor i landet de ønsker at bo fordi de kan købe sig til lejemål som andelsbolig eller ejerlejligheder eller hus.

Ghettoplanen er direkte implementeret i loven om almene boliger. Det står i lovens § 61 a

Ud over det så er der også indført andre kriterier som den vi ser i Ankestyrelsens afgørelse pga. ansøgers indkomstforhold selv om en flytning til en billigere husleje vil medføre en bedre økonomi og dermed et større rådighedsbeløb. Det siger jo så at her er ikke tale om at folk skal kunne få det bedre fx ved at få et større rådighedsbeløb, men der er tale om at presse folk til at arbejde flere timer og tage mere arbejde. Her tænkes kun i hvad der er til fordel for politiske beslutninger og ikke de menneskelige konsekvenser der kan blive ved et afslag.

Men men i de sidste år er det gået utrolig stærkt den modsatte vej, hvor man fjerner flere og flere almene boligbyggerier. De almennyttige boliger fjernes ved at staten indføre love som gør det muligt for kommunerne, ved at staten/kommunerne sælger de almene boliger til store investeringsfirma, som så nedbryder de almennyttige boliger og genopbygger kun halvdelen så de kan sætte huslejen op til det dobbelte, så man samtid kan lave social udrensning i kommunerne

Så man kan sige politikerne har omgået vores retssystem og den lovgivende magt ved at lave ghettoplanen og derved slået et kæmpe hul i det tidligere så gode sociale syn på alle folkeslag også skulle kunne være i de større byer og ikke kun være henvist til asociale små lokalsamfund som er bagud i udviklingen og med dårlige transportforhold og ikke mindst manglende arbejdspladser.

I Danmark har vi altid sagt ”Med lov skal land bygges” den kan vi godt skylde ud med opvaskevandet og lave et ny slang ”Med politik skal politiker bestemme og indføre enevælden igen”  En meget mere katastrofal ændring der er sket i vores så eller gode 3 delte magt system

I disse år, vi har også frimurerlogen en kæmpe trussel for vores tredelte magtsystem, fordi i frimurerlogen mødes dommer, politiker, store erhvervsfolk, kommunalt embedsfolk de sider og nyder en god middag mens de spiller stratego med borgernes ve og vel inden for både retssystemet, sundhedsvæsnet og på arbejdsområdet, de kan udelukke borgerne totalt fra samfundet og gør den ensomme så de langsomt dør ….

Her var måske noget den enkelte borger skulle interessere sig noget mere for og sige fra…

Principafgørelse 102-19 fastslår

Ankestyrelsen kan behandle klagesager om godkendelse af lejemål efter almenboligloven.

Kommunen kan beslutte, at anvisning af ledige almene familieboliger eller ledige almene ungdomsboliger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Træffer kommunen beslutning om, at der skal ske godkendelse i hvert enkelt tilfælde, kan kommunen afvise at godkende lejemålet. Hvis der er et åbenbart misforhold mellem husstandsindkomsten og husleje, kan kommunen afvise at godkende lejemålet. Afvisning af boligsøgende under henvisning til indkomstforholdene kan kun ske efter en konkret vurdering af den enkelte boligsøgendes økonomiske og personlige forhold.

Ved vurdering af, om der er et åbenbart misforhold mellem husstandsindkomsten og husleje, skal kommunen først foretage en almindelig opgørelse af husstandsindkomsten efter reglerne i boligstøttelovens bestemmelse om opgørelse af husstandsindkomsten og undersøge, om huslejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten. Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten, skal kommunen foretage en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes personlige og økonomiske forhold. Kommunen skal på denne baggrund vurdere, om lejemålet kan godkendes.

I den konkrete sag havde borgeren ikke ret til at blive godkendt til det ansøgte lejemål. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var et åbenbart misforhold mellem borgerens indkomst og huslejen, da borgeren ikke havde nogen indkomst, og huslejen derfor oversteg borgerens månedlige indkomst.

Læs mere på retsinformation.dk